Oppgaver for fellestjeneste

  • Personal
  • Økonomi
  • Service- og informasjon
  • IT
  • Bedre kommunale tjenester til innbyggerne
  • Mindre sårbarhet for å løse oppgaver ved fravær
  • Samordning for å oppnå mest mulig rasjonell drift
  • Skape tydelig og mer helhetlig beslutningsgrunnlag for fullført saksbehandling til politisk nivå