Administrativ organisering
Målselv kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell, med to formelle beslutningsnivå:

 • Rådmannen med to kommunalsjefer
 • Enhetsledere.

To-nivå modellen legger til rette for enheter som, med stor grad av selvstendighet, bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Modellen legger opp til større grad av brukermedvirkning, og gir de ansatte en mer reell medbestemmelse enn tidligere.

Stab og Fellestjenesten skal gi støtte, bistand, råd og veiledning til rådmannsnivået og enhetene. Disse arbeider/server både interntjenestene og innbyggertjeneste

Stab og Fellestjenesten 
 

Stab består av:

Fellestjenesten består av:

 • økonomisjef
 • personal- og organisasjonssjef
 • næringssjef
 • skolefaglig rådgiver  
 • Personal
 • Økonomi
 • Service- og informasjon
 • IT

Stabens oppgaver:

Fellestjenestens oppgaver:

 • leder utvikling
 • prosjektutvikling
 • overordna økonomi
 • planlegging og rapporteringsarbeid
 • kompetanseutvikling
 • intern bestillerfunksjon
 • drift av støtte prosjekter
 • informasjonsarbeid         
 • førstelinjetjenesten/service- og informasjon.
 • post og arkivtjenesten
 • møtesekretariatet
 • IKT
 • personaltjenesten
 • økonomi
 • beredskap
 • overformynderiet                                             

 

Kommunale enheter

 • Brann, redning og beredskap
 • Byggforvaltning
 • Miljø, Areal og Næring
 • Vann, avløp, renovasjon og veg       
 • Pleie og omsorg Øvre
 • Pleie og omsorg nedre
 • Bo- og oppfølging
 • Familieenhet
 • NAV
 • Kultur og idrett
 • Kulturskolen                              
 • Andslimoen barnehage
 • Heggelia barnehage
 • Noraførr barnehage
 • Olsborg barnehage
 • Sameskolen
 • Bardufoss ungdomsskole
 • Bjørkeng oppvekstsenter
 • Fagerlidal skole
 • Karlstad oppvekstsenter
 • Mellembygd kultur og oppvekstsenter         
 • Olsborg skole