Rådmannsgruppa består av rådmann og to kommunalsjefer. Rådmannen og kommunalsjefene skal følge opp enhetene.
 
Rådmannen har et særlig ansvar for å gi råd og faglig grunnlag for det politiske arbeidet i kommunestyret, formannskapet, hovedtuvalgene og i administrasjonsutvalget.
 
Rådmann
Ole Frode Mikkelsgård
Telefon: 994 04 890
 
Kommunalsjef
Erik Myre
Telefon: 415 53 373
Epost Erik.Myre@malselv.kommune.no

Kommunalsjef
Elin C. Aas
Telefon: 920 76 940
Epost elin.aas@malselv.kommune.no

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget.

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning.

For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen.