Utvalget består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 2 medlemmer fra kommunen og 3 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner.

Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen.  Etatene skal legge til rette for brukermedvirkning gjennom å sørge for at rådet får til behandling saker som er av interesse for funksjonshemmede.

Slike saker er:

  • Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede
  • Kommunenes ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
  • Planarbeid innenfor rådets område
  • I saker av prinsipiell interesse bør rådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
  • Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har møte- og talerett i kommunestyrets møter i de saker de har innstilt i.

Utvalgets medlemmer

Medlem Parti E-post Tlf.
Mildrid Pedersen (Leder)   hpeder@online.no 90594719
Ørnulf Kristoffersen (Nestleder)   kristoffersenornulf@gmail.com 90943016
Alf Johan Øverli   alfoverli@gmail.com 95294647
May Tove Pryneid Rødt mayapija@hotmail.com 40045597
Ole Kvien Vorhaug SP ole.vorhaug@gmail.com 97977044

 

Varamedlem Parti E-post Tlf.
May Britt Voll   mayb1970@hotmail.com  
Reidar Karlsen   reimaka@gmail.com 90159725
Christian Augensen   christian.augensen@icloud.com 90724777
Iris Pryneid Rødt irispryn@hotmail.com  
Yvonne Barnung Østgaard SP yvole@online.no 95043712
       

 

Lenker

Veileder fra Bufdir - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Her finner du veilederens nettadresse: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

 

Informasjon fra Bufdir - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/