Gjennomføringen av prøven
Kommunen er ansvarlig for å avvikle prøven for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal bevilling.

Fylkesmannen og Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for å avvikle prøven for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller har søkt om statlig bevilling. Etter avtale med fylkesmannen er det kommunen som gjennomfører kunnskapsprøven.

Om prøven
Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen er en nettbasert eller skriftlig prøve som inneholder 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, hvorav ett er riktig svar på spørsmålet. Kandidaten får 60 minutter til disposisjon til å besvare prøven. For å bestå prøven må minimum 24 av spørsmålene besvares riktig. Det er ikke tillatt med hjelpemidler. Gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort) må forevises før prøven kan avlegges.

Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende gå opp til prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensning i hvor mange ganger en person kan gå opp til prøven.

Dersom kandidaten består prøven, får vedkommende et bevis som dokumentasjon på at prøven er bestått.

Det er ulike prøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har salgsbevilling og for styrerer og stedfortredere i virksomheter som har skjenkebevilling.

Prøve for skjenkebevilling krever at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kandidaten må videre ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Prøve for salgsbevilling krever at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kandidaten må videre ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Gebyr
Det koster kr 400,- å avlegge prøven, herunder forsøk på å avlegge prøven. Prøvegebyret må være betalt på forhånd. Kvittering forevises når prøven avlegges.

Aktuell litteratur
Nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen kan man skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrifter. Det vises også til Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-6/98. Det er også gitt ut en lærebok, fra VINN.

Sted
Prøven kan avlegges på Servicekontoret på kommunehuset. Du bør helst ha en forhåndsavtale.

Spørsmål vedrørende kunnskapsprøven kan rettes til:

Bjørg Johansen tlf. 77 83 77 00 på Servicekontoret.