Kommunedirektør fatter vedtak om serveringsbevilling, skjenkebevillinger til enkeltanledning og ambulerende bevilling.

Formannskapet avgjør søknader om fast salgs- eller skjenkebevilling.

Prøvetaking
”Etablererprøven”, ”Kunnskapsprøven om alkoholloven - salg” og ”Kunnskapsprøven om alkoholloven - skjenking” kan avlegges på Servicekontoret. Gebyret er kr 400 for kunnskapsprøve og kr 400 for etablererprøven. Lærebok om Etablererprøven og kunnskapsprøven kan fås ved henvendelse til VINN.
 
Alkoholreklameforbudet
Norsk alkoholpolitikk har som overordnet målsetting å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Alkoholreklameforbudet er et av flere virkemidler som benyttes for å bidra til å oppnå denne målsettingen. Det er forbudt å reklamere for alkoholholdige drikkevarer i Norge. Alkoholreklame i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter, Nettby og Youtube, omfattes av reklameforbudet. Brudd på reklameforbudet er straffbart. I tillegg kan brudd begått av kommunale bevillingshavere resultere i advarsel, og inndragning av bevillingen i kortere eller lengre tid. Overfor kommunale bevillingshavere er det kommunen som håndhever reklameforbudet og alkohollovens øvrige bestemmelser.
 
Serveringsbevilling
Alle som vil drive et serveringssted må ha serveringsbevilling. Dette blir gitt av kommunen i tråd med serveringsloven.

Skjenkebevilling
Alle som vil drive et serveringssted og som vil servere alkoholholdig drikkevarer, må i tillegg ha skjenkebevilling Dette blir gitt av kommunen i tråd med kommunereglement, alkoholloven og tilhørende forskrifter. Lærerbok kan fås ved henvendelse til VINN.

Salgsbevilling
Alle butikker som vil selge alkoholholdige drikkevarer, slik det blir definert i alkoholloven, må ha salgsbevilling gitt av kommunen i tråd med kommunereglement, alkoholloven og tilhørande forskrifter.
For salgsbevillingen må man ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven. For mer informasjon - se aktuelle lenker til aktuell tjeneste på denne nettsiden.

Film- og videokonsesjoner
For å drive visning, salg og utleie av film, video / DVD i næringssammenheng, trenger man konsesjon fra kommunen. For ytterligere informasjon, se tjenestelenker på nettsiden om konsesjonsvilkårene for omsetning og framvisning av film og video i næringssammenheng.

Har du spørsmål angående bevillinger og film/videokonsesjoner, kontakt Servicekontoret, telefon 77 83 77 00.

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside.