Spørsmål vedrørende salgsbevilling kan rettes til:
Saksbehandler: Hege Cecilie Gjerdrum
Telefon: 975 96 069
Epost: hege.gjerdrum@malselv.kommune.no
eller postmottak@malselv.kommune.no

Besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Avgjørelse av søknader
Formannskapet avgjør søknader om bevilling etter at politiet og sosialtjenesten har uttalt seg.

Søknader sendes: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Beskrivelse
For å kunne selge øl med et lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, må en ha bevilling. Salgsbevilling gis for en bevillingsperiode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Bevillingshaver
Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Vandelskrav
Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrudt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Du finner mer informasjon på  Helsedirektoratets hjemmeside.