Om prøven
Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve som inneholder 50 spørsmål. Til hvert spørsmål er oppgitt tre svaralternativer. Kun ett svaralternativ er riktig. For å bestå prøven må minst 40 av spørsmålene besvares riktig. Kandidaten får 90 minutter til disposisjon. Ordbøker og lovsamling kan brukes som hjelpemidler under prøven. Gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort) må forevises før prøven kan avlegges.

Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende gå opp til ny prøve på et senere tidspunkt. Det vil bli gitt nytt prøvesett for hvert nytt forsøk. Det er ingen begrensning i hvor mange ganger en person kan opp til prøven. Dersom kandidaten består prøven, får vedkommende et bevis som dokumentasjon på at prøven er bestått.

Gjennomføring av prøven
Kommunen er ansvarlig for å avvikle etablererprøven for styrere ved virksomheter med serveringsbevilling.

Gebyr
Det koster kr 400 å avlegge prøven. Dette gjelder også for forsøk på å avlegge prøven. Prøvegebyret må være betalt på forhånd. Kvittering forevises når prøven avlegges.

Aktuell litteratur
Nødvendige kunnskaper for å bestå etablererprøven kan man skaffe seg ved å lese serveringsloven med tilhørende forskrifter samt forskrifter om røyking på restauranter og andre serveringssteder, systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, internkontroll, prisopplysning ved overnattings- og serveringssteder og regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysning. Dette stoffet er tilrettelagt i "Lærermateriell for etablererprøven for serveringsvirksomhet" som kan bestilles fra:
VINN
8512 Narvik
Telefon: 76 96 72 00

Sted
Etablererprøven kan avlegges på Servicekontoret. Forhåndsavtale er nødvendig.

Adresse: Kommunehuset, Moen
Telefon: 77 83 77 00

Spørsmål vedrørende etablererprøven kan rettes til:

 Bjørg Johansen, tlf. 77 83 77 00 Servicekontoret.