Spørsmål vedrørende skjenkebevilling kan rettes til:
Saksbehandler: Hege Cecilie Gjerdrum
Telefon: 948 26 080
Epost: hege.gjerdrum@malselv.kommune.no
eller postmottak@malselv.kommune.no

Besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen

 

Avgjørelse av søknader
Formannskapet avgjør søknader om bevilling etter at politiet, Skatt nord, Kemneren og NAV Målselv har uttalt seg.

Kommunedirektør avgjør søknader om ambulerende skjenkebevilling, bevilling for skjenking ved enkelt bestemt anledning og andre forhold knyttet til skjenking ved enkeltanledninger.

Søknader sendes: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Beskrivelse
For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer, må en ha bevilling. Det kan søkes om alminnelig skjenkebevilling som gis for en bevillingsperiode på inntil fire år, eller det kan søkes om ambulerende bevilling. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Bevillingssøker
Skjenkebevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Sommer- og vintertid 
Når klokken stilles fram en time til kl 03.00 ved overgang til sommertid på våren må skjenkingen opphøre, dvs 1 time kortere skjenketid. Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir 03.00. Skjenking kan ikke pågå en time ekstra.

Vandelskrav
Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrudt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
 

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styres fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Overdragelse
Underretning om overdragelse/eierskifte sendes Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen av ny eier i vanlig brev så snart som mulig etter den dato overdragelsen skjer/kjøper står ansvarlig for driften.

Søknad om ny salgs- eller skjenkebevilling fra ny eier etter overdragelse/eierskifte bes fremmet for Målselv kommune som bevillingsmyndighet så snart som mulig og senest innen 30 dager etter den dato overdragelsen skjer/kjøper står ansvarlig for driften.

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside.