Utvalget består av 5 medlemmer.

Utvalget skal ha en overordnet oversikt over tjenesteområdenes virksomhet og resultatoppnåelse, samt budsjettmessige forhold, som planarbeid, deltakelse i budsjettarbeid, utredningsarbeid/prosjekter av større art, og følge opp budsjettsituasjonen for tjenesteområdene.

Utvalget har med bakgrunn i delegert myndighet fra kommunestyret det løpende politiske ansvar for følgende områder: naturmangfold, fysisk miljø, samferdsel, landbruk, kart og oppmåling, næringsutvikling, reiseliv, friluftsliv, lakse- og innlandsfisk, tomtefeste, brann og feiervesen, forurensing.

Plan- og næringsutvalgets medlemmer 2019-2023

Medlem Parti E-post Tlf.
Hermod Bjørkestøl (Leder) H hermod2012@gmail.com  
Petter Karlsen (Nestleder) SP pttr.ka@gmail.com 95948864
Janne Karin Stenvold SP JanneKarin.Stenvold@malselv.kommune.no 94369800
Arild Braathen AP arild.braathen@rs.no 91382122
Kirsten Kufaas Sørgard AP kksorgard@outlook.com 40029560

 

Varamedlem H Parti E-post Tlf.
Kjetil Strokkenes H strox@online.no 98605961
Karina Sørfjordnes H ksorfjordnes@gmail.com 48087788
       
Varamedlem SP      
Bengt Aspmo SP baspmo@gmail.com  
Ole K. Vorhaug SP ole.vorhaug@gmail.com  
Anneli Anfeltmo SP anfeltmo@gmail.com 90628405
Yvonne Barnung Østgaard SP yvole@online.no 95043712
       
Varamedlem AP      
Henrik Stangnes AP henrikstangnes@hotmail.com 46839409
Marie Gjerdrum Foshaug AP mfoshaug@hotmail.com  
Adrian Traasdahl AP adriantraa@gmail.com 41251955
Gørill Traasdahl AP traago@msn.com 91790273

 

Sentrale lover

 

Lov 1995-05-12-23: Lov om jord (Jordlova)

Lov- 2009-06-19-00: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldlova)

Lov-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningslova)

Lov-2007-06-15-40: Lov om reindrift (Reindriftslova)

Lov-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingslova)

Lov-2003-11-28-98: Konsesjonsloven

Lov-1996-12-20-106: Tomtefesteloven

Lov-1957-06-28-16: Lov om friluftsliv (Friluftslivsloven)

Lov-1992-05-15-47: Lov om lakse- og innlandsfisk m.v. (Lakse- og innlandsfiskeloven)

Lov-1977-06-10-82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdsellova)

Lov-2010-06-25-45: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)

Lov-1917-12-14-17: Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven)

Lov-1917-12-14-16: Lov om erverv av vannfall m.v. (Industrikonsesjonsloven)

Lov-2011-06-24-29: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven)

Lov-2010-09-03-56: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (Geodataloven)

Lov-1978-06-09-50:  Lov om kulturminner (Kulturminnelova)

Lov-2009-06-19-101: Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Minerallova)

Lov-1963-06-21-23: Veglov

Lov-2008-06-20-42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Lov-1998-03-20-10: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven)

Lov-1927-07-01-1: Lov om registrering av elektriske kraftledninger (Kraftledningsregisterloven)

Lov-1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi mm (Energiloven)

http://lovdata.no/lov/2009-06-19-98: Lov om forpaktning (Forpaktningsloven)

Møteinnkalling Plan og Næringsutvalget 01.09.20

Møteinnkalling Plan- og næringsutvalget 01.09.20